top of page

תקנון השתתפות בפעילות IsraelOpenForFun

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

ברוכים הבאים לפעילות גולשים "IsraelOpenForFun" ("הפעילות")

הפעילות תתבצע במסגרת פעילות גולשים בקבוצת הפייסבוק של Live Nation - קהילת המוזיקה של

ישראל  https://www.facebook.com/groups/livenation.il ("המותג"

ו/או "האתר" (הפעילות הינה פעילות גולשים לעידוד השתתפות,

בבעלות חברת לייב ניישן ישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" ו/או "החברה").

1.     כללי

1.1.   הזוכים בפעילות, הינם המשתתפים, שנבחרו ע"י וועדת שיפוט מטעם עורכת

הפעילות בכפוף לעמידה בקריטריון הבא: הסטורי \ פוסט המגניב\ מקורי ביותר.

1.2.   תקופת הפעילות: הפעילות תתקיים החל

מיום 04.05.2022 ועד ליום 07.05.2022 ורשאים להשתתף בה רק חברים אשר עומדים בתנאים המפורטים להלן.

1.3.   במקרה שתהיה סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות בתקנון זה לפרסומים

אחרים כלשהם על הפעילות, הוראות תקנון זה הן שתקבענה.

1.4.   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

2.     תיאור הפעילות:

2.1.   שלב ראשון: על המשתתף להעלות סטורי \ פוסט לאינסטגרם או לפייסבוק.

2.2.   שלב שני: על המשתתף לתייג את לייבניישן ואת ההאשטג IsraelOpenForFun#

2.3.   שלב שלישי: ועדת השופטים תתכנס ותבדוק למי היה את הפוסטים \ סטורים הכי מגניבים ומקוריים

ותכריע מיהם הזוכים בהתאם לקריטריונים שפורטו להלן.

3.     השתתפות בפעילות:

3.1.   השתתפות בפעילות פתוחה לקהל הרחב.

3.2.   ככל שהינך בן למטה מ 18 שנים, השתתפות בפעילות הינה אסורה בתכלית

האיסור.

3.3.   ההשתתפות בפעילות פתוחה רק למשתתפים אשר אישרו את כל הוראות תקנון זה וחברים בקבוצת הפייסבוק של LIVENATION.

3.4.  פרטי המשתתף בפעילות לרבות הזוכים חייבים להיות תואמים לדורש הפרס.

משתתף שהמשתמש בשם בדוי ו/או שלא תואם את שמו בתעודת הזהות יפסל ולא יהיה זכאי

לפרס.

3.5.   עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדית את הענקת

הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או נמצא

כי שהפר את תנאי התקנון.

3.6.   למען הסר ספק, ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי החברה, ספק

הפרס ובני משפחותיהם.

4.     איתור המועמדים לזכייה:

4.1.   מבין המועמדים לזכייה, יבחרו 3 זוכים אשר העלו את הפוסטים \ סטורים הכי מגניבים ומקוריים ויבחרו ע"י ועדת השיפוט.

4.2.   עורכת הפעילות או מי מטעמה יבחרו את הזוכה בהתאם לוועדת שיפוט בהתאם

לקריטריונים בסעיף 4.1 לעיל.

4.3.   אופן יצירת הקשר עם הזוכה הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת

הפעילות, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד עורכת

הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האופן בו ניסו ליצור קשר עימו.

4.4.   במידה (א) ויתברר כי זוכה אינו מקיים ו/או אינו עומד בכל דרישות

תקנון זה; ו/או (ב) הזוכה לא מסר את הפרטים הנדרשים, לצורך איסוף הפרס וזאת בתוך

30 ימים ממועד הודעת הזכייה, לרבות הסכמתו לפרסום דבר זכייתו, כאמור לעיל, זכייתו

תבוטל, ועורכת הפעילות תהא זכאית למסור את הפרס למשתתף אחר, או לבטל את מתן הפרס.

4.5.   מובהר בזה כי הזכייה היא חד פעמית בלבד. המשתתף לא יכול לזכות יותר

מפעם אחת ו/או ביותר מפרס אחד במסגרת הפעילות. כל משתתף רשאי להשתתף רק פעם אחת. ניתן לזכות בפעילות אחת בחודש בקהילת LiveNation .

ההגבלה על ההשתתפות של המשתתף תיעשה לפי השם הפרטי והטלפון איתו הוא נרשם לפעילות.

4.6.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לפרס שלא ייאסף ממשרדי החברה בתוך מס'

הימים שתקציב עורכת הפעילות בעת הודעתה על הזכייה.

4.7.

  במידה ותיפסל זכאותו של משתתף

מסוים, רשאית עורכת הפעילות להעביר את הזכאות בפרס למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס

כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.8.   מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא

רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או

שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

4.9.   עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה

5.     הפרס:

5.1.   ספק הפרס: החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ.

5.2.   הפרס: מארז מוזיקלי הכולל 5 בקבוקי טובורג + רמקול JBL

5.3.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית על תקלה או נזק שייגרם לך בקשר עם

מימוש הפרס.

5.4.   עורכת הפעילות תוכל לשנות את הפרס ואם תעשה כך תימסר הודעה על כך למשתתפים.

5.5.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה

אשר תתגלה. אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס. הזוכה

ו/או מי מטעמו פוטרים את לייב ניישן ישראל בע"מ ו/או עורכת הפעילות ו/או כל

מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או

איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם

בעקבות מימוש הפרס.

5.6.   מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין עורכת הפעילות תהא רשאית

שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע

אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5.7.   בכפוף לקבלת הסכמת המשתתף, וככל שמוסכם עליו, מארגנת הפעילות תהיה

רשאית לפרסם את שמו ותמונתו באתר ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת, במידה ויוכרז כזוכה

בפעילות, ללא כל תמורה והוא מוותר על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפרסום כאמור לרבות

לעניין קבלת תמורה בגין פרסום כאמור ולרבות בגין פרסומים שאינם קשורים במישרין

בפעילות אלא לקידום מכירותיה של מארגנת הפעילות. פרסום שמו ותמונתו של הזוכה אינם

מהווים תנאי לזכייה ו/או לקבלת הפרס.

5.8.   תנאי לקבלת הפרסים לעיל הינו עמידה בכל הדרישות המצוינות בתקנון זה.

במעמד מסירת הפרס הזוכה יחתום על קבלת הפרס בהתאם לתנאי התקנון.

5.9.   מסירת

הפרס תתבצע אך ורק על פי תיאום מראש עם עורכת הפעילות כאמור לעיל. לא תתבצע כל

מסירה של פרס שלא תואמה ע"י עורכת הפעילות.

5.10.    במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לפרס

חלופי או שווה ערך או לכל תמורה אחרת. עורכת הפעילות תהיה פטורה בכל מקרה מכל

פיצוי שהוא.

5.11.    הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

6.     כללי:

6.1.   הוראות התקנון יפורסמו בעמוד הפעילות

ויהיו זמינים לאורך כל תקופת התחרות.

6.2.   עורכת הפעילות תוכל להאריך או לקצר את תקופת הפעילות בהתאם לשיקול

דעתה ובלבד שתינתן על כך הודעה באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה תהא

רשאית לבטל ו/או לשנות את הפעילות לאלתר מבלי שלמי מהמשתתפים תעמוד טענה כלשהי

בקשר עם ביטול ו/או שינוי הפעילות, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3.   בהשתתפות בפעילות המשתתף מסכים ומקבל על עצמו את הוראות התקנון ללא

כל סייג. המשתתף מאשר כי עצם השתתפותו בפעילות וגם מבלי שקרא את התקנון, מבחירתו,

הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין. בנוסף, הנני פוטר את

החברה ואת הנהלת האתר ואת יתר המשתתפים בפעילות מכל טענה או תביעה בכל הקשור

לפעילות.

6.4.   הואיל והתחרות מבוצעת באתר האינטרנט ומבוסס על תכנת מחשוב, עורכת

הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן תקינה

של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא

תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב,

אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, וכן, בין היתר,

נזקים בשל טעויות אנוש.

6.5.

  ההשתתפות בפעילות תהא על

אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם למי

מהמשתתפים ובקשר עם השתתפותם בפעילות.

6.6.

  ידוע למשתתפים שעורכת הפעילות

אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של משתתף בפעילות כתוצאה מכשל במערכת

המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת בה נקלטו פרטי המשתתף, ואשר

כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו

בפעילות, מועד השתתפותו, תוצאות המשחק, וכיו״ב.

6.7.

  המשתתף בפעילות מודע לכך

שבמקרה בו יפר את הוראות התקנון (אף אם מדובר בהפרה שאינה יסודית) ו/או במקרה בו

יועלו חשדות כנגדו על שימוש לרעה בזכאות שניתנה לו ו/או יעלה חשש כי עקף את הוראות

הפעילות באופן כלשהו, עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול ו/או להפסיק ו/או לבטל את

השתתפותו של כל משתתף, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר שהמשתתף

הוכרז כזוכה. המשתתף מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה שתהיה לו בקשר עם החלטת עורכת

הפעילות. יובהר כי עורכת הפעילות ותהיה פטורה מהצורך להוכיח כל סוג של הטעיה ו/או

הטיה של תוצאות התחרות ו/או כל סוג של שימוש לרעה מצד המשתתף, וכי די בחשש לכאורה

בלבד וללא צורך בכל הוכחה בפועל, על מנת שהיא תהיה רשאית לפסול, להפסיק ו/או לבטל

השתתפות בפעילות.

6.8.   עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את

תנאיה (שינויים סבירים (בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.9.   עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי

שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי

למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

6.10.    משתתפי הפעילות לא יהיו זכאים להחזר בגין הוצאותיהם, ככל שיהיו כאלו

בקשר עם הפעילות ו/או במהלך תקופת הפעילות.

6.11.    עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל

שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי

צפוי שייווצר.

6.12.    למען הסר ספק תקנון הפעילות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב

כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של

גורל.

6.13.    בכל עניין הנוגע לפעילות זו תהא סמכות השיפוט הבלעדית, מוקנית לבתי

המשפט באזור תל-אביב יפו.

bottom of page