top of page

תקנון השתתפות בפעילות ג'ין חברה

בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

ברוכים הבאים לפעילות גולשים "ג'ין חברה" 

הפעילות תתבצע במסגרת פעילות גולשים בקבוצת הפייסבוק של Live Nation - קהילת המוזיקה של

ישראל  ("המותג"

ו/או "האתר" (הפעילות הינה פעילות גולשים לעידוד השתתפות,

בבעלות חברת לייב ניישן ישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" ו/או "החברה").

1.     כללי

1.1.   הזוכה בפעילות, הינו המשתתף, שנבחר ע"י וועדת שיפוט מטעם עורכת

הפעילות בכפוף לעמידה בקריטריון הבא: מי שהציע את התגובה המעניינת והיצירתית ביותר

1.2.   תקופת הפעילות: הפעילות תתקיים החל

מיום 22.8.2022 ועד ליום 2.09.2022 ורשאים להשתתף בה רק חברים אשר עומדים בתנאים המפורטים להלן.

1.3.   במקרה שתהיה סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות בתקנון זה לפרסומים

אחרים כלשהם על הפעילות, הוראות תקנון זה הן שתקבענה.

1.4.   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

2.     תיאור הפעילות:

2.1.   שלב ראשון: על המשתתף להיות חבר בקבוצת הפייסבוק שלנו.

2.2 שלב 2: על המשתתף להגיב בפוסט עצמו  לקהל הרחב

לאחר מכן ועדת השיפוט תכריע מיהו הזוכה בהתאם לקריטריונים שפורטו להלן.

3.     השתתפות בפעילות:

3.1.   השתתפות בפעילות פתוחה לקהל הרחב.

3.2.   ככל שהינך בן למטה מ 18 שנים, השתתפות בפעילות הינה אסורה בתכלית

האיסור.

3.3.   ההשתתפות בפעילות פתוחה רק למשתתפים אשר אישרו את כל הוראות תקנון זה.

3.4.  פרטי המשתתף בפעילות לרבות הזוכים חייבים להיות תואמים לדורש הפרס.

משתתף שהמשתמש בשם בדוי ו/או שלא תואם את שמו בתעודת הזהות יפסל ולא יהיה זכאי

לפרס.

3.5.   עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הבלעדית את הענקת

הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה ו/או נמצא

כי שהפר את תנאי התקנון.

3.6.   למען הסר ספק, ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי החברה, ספק

הפרס ובני משפחותיהם.

4.     איתור המועמדים לזכייה:

4.1.   מבין המועמדים לזכייה, יבחר מועמד אחד  אשר תשובתו הכי מיוחדת \ מעניינת \ מקורית.

4.2.   עורכת הפעילות או מי מטעמה יבחרו את הזוכה בהתאם לוועדת שיפוט בהתאם

לקריטריונים בסעיף 4.1 לעיל.

4.3.   אופן יצירת הקשר עם הזוכה הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת

הפעילות, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד עורכת

הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האופן בו ניסו ליצור קשר עימו.

4.4.   במידה (א) ויתברר כי זוכה אינו מקיים ו/או אינו עומד בכל דרישות

תקנון זה; ו/או (ב) הזוכה לא מסר את הפרטים הנדרשים, לצורך איסוף הפרס וזאת בתוך

30 ימים ממועד הודעת הזכייה, לרבות הסכמתו לפרסום דבר זכייתו, כאמור לעיל, זכייתו

תבוטל, ועורכת הפעילות תהא זכאית למסור את הפרס למשתתף אחר, או לבטל את מתן הפרס.

4.5.   מובהר בזה כי הזכייה היא חד פעמית בלבד. המשתתף לא יכול לזכות יותר

מפעם אחת ו/או ביותר מפרס אחד במסגרת הפעילות. כל משתתף רשאי להשתתף רק פעם אחת. ניתן לזכות בפעילות אחת בחודש קלנדרי.

ההגבלה על ההשתתפות של המשתתף תיעשה לפי השם הפרטי והטלפון איתו הוא נרשם לפעילות.

4.6.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לפרס שלא ייאסף ממשרדי החברה בתוך מס'

הימים שתקציב עורכת הפעילות בעת הודעתה על הזכייה.

4.7.

  במידה ותיפסל זכאותו של משתתף

מסוים, רשאית עורכת הפעילות להעביר את הזכאות בפרס למשתתף אחר, או לא לחלק את הפרס

כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.8.   מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא

רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או

שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

4.9.   עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה

5.   ספק הפרס: החברה המרכזית למשקאות בע"מ

5.2.   הפרס: פינוק לבחירת החברה

5.3.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית על תקלה או נזק שייגרם לך בקשר עם

מימוש הפרס.

5.4.   עורכת הפעילות תוכל לשנות את הפרס ואם תעשה כך תימסר הודעה על כך למשתתפים.

5.5.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה

אשר תתגלה. אחריות בכל הנוגע למימוש הפרס (כולו או חלקו) מוטלת על ספק הפרס. הזוכה

ו/או מי מטעמו פוטרים את לייב ניישן ישראל בע"מ ו/או עורכת הפעילות ו/או כל

מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או

איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם

בעקבות מימוש הפרס.

5.6.   מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין עורכת הפעילות תהא רשאית

שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע

אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5.7.   בכפוף לקבלת הסכמת המשתתף, וככל שמוסכם עליו, מארגנת הפעילות תהיה

רשאית לפרסם את שמו ותמונתו באתר ו/או בכל מדיה פרסומית אחרת, במידה ויוכרז כזוכה

בפעילות, ללא כל תמורה והוא מוותר על כל זכות ו/או טענה בנוגע לפרסום כאמור לרבות

לעניין קבלת תמורה בגין פרסום כאמור ולרבות בגין פרסומים שאינם קשורים במישרין

בפעילות אלא לקידום מכירותיה של מארגנת הפעילות. פרסום שמו ותמונתו של הזוכה אינם

מהווים תנאי לזכייה ו/או לקבלת הפרס.

5.8.   תנאי לקבלת הפרסים לעיל הינו עמידה בכל הדרישות המצוינות בתקנון זה.

במעמד מסירת הפרס הזוכה יחתום על קבלת הפרס בהתאם לתנאי התקנון.

5.9.   מסירת

הפרס תתבצע אך ורק על פי תיאום מראש עם עורכת הפעילות כאמור לעיל. לא תתבצע כל

מסירה של פרס שלא תואמה ע"י עורכת הפעילות.

5.10.    במידה ולא יממש הזוכה את זכייתו מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לפרס

חלופי או שווה ערך או לכל תמורה אחרת. עורכת הפעילות תהיה פטורה בכל מקרה מכל

פיצוי שהוא.

5.11.    הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

6.     כללי:

6.1.   הוראות התקנון יפורסמו בעמוד הפעילות

ויהיו זמינים לאורך כל תקופת התחרות.

6.2.   עורכת הפעילות תוכל להאריך או לקצר את תקופת הפעילות בהתאם לשיקול

דעתה ובלבד שתינתן על כך הודעה באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי החברה תהא

רשאית לבטל ו/או לשנות את הפעילות לאלתר מבלי שלמי מהמשתתפים תעמוד טענה כלשהי

בקשר עם ביטול ו/או שינוי הפעילות, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.3.   בהשתתפות בפעילות המשתתף מסכים ומקבל על עצמו את הוראות התקנון ללא

כל סייג. המשתתף מאשר כי עצם השתתפותו בפעילות וגם מבלי שקרא את התקנון, מבחירתו,

הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין. בנוסף, הנני פוטר את

החברה ואת הנהלת האתר ואת יתר המשתתפים בפעילות מכל טענה או תביעה בכל הקשור

לפעילות.

6.4.   הואיל והתחרות מבוצעת באתר האינטרנט ומבוסס על תכנת מחשוב, עורכת

הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיינה אחראית באופן כלשהו לפעילותן תקינה

של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא

תשאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב,

אשר יגרמו למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, וכן, בין היתר,

נזקים בשל טעויות אנוש.

6.5.

  ההשתתפות בפעילות תהא על

אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם למי

מהמשתתפים ובקשר עם השתתפותם בפעילות.

6.6.

  ידוע למשתתפים שעורכת הפעילות

אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של משתתף בפעילות כתוצאה מכשל במערכת

המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת בה נקלטו פרטי המשתתף, ואשר

כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטי המשתתף או חלק מהם, לרבות עובדת השתתפותו

בפעילות, מועד השתתפותו, תוצאות המשחק, וכיו״ב.

6.7.

  המשתתף בפעילות מודע לכך

שבמקרה בו יפר את הוראות התקנון (אף אם מדובר בהפרה שאינה יסודית) ו/או במקרה בו

יועלו חשדות כנגדו על שימוש לרעה בזכאות שניתנה לו ו/או יעלה חשש כי עקף את הוראות

הפעילות באופן כלשהו, עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול ו/או להפסיק ו/או לבטל את

השתתפותו של כל משתתף, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר שהמשתתף

הוכרז כזוכה. המשתתף מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה שתהיה לו בקשר עם החלטת עורכת

הפעילות. יובהר כי עורכת הפעילות ותהיה פטורה מהצורך להוכיח כל סוג של הטעיה ו/או

הטיה של תוצאות התחרות ו/או כל סוג של שימוש לרעה מצד המשתתף, וכי די בחשש לכאורה

בלבד וללא צורך בכל הוכחה בפועל, על מנת שהיא תהיה רשאית לפסול, להפסיק ו/או לבטל

השתתפות בפעילות.

6.8.   עורכת הפעילות רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את

תנאיה (שינויים סבירים (בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.9.   עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי

שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי

למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

6.10.    משתתפי הפעילות לא יהיו זכאים להחזר בגין הוצאותיהם, ככל שיהיו כאלו

בקשר עם הפעילות ו/או במהלך תקופת הפעילות.

6.11.    עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל

שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי

צפוי שייווצר.

6.12.    למען הסר ספק תקנון הפעילות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב

כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של

גורל.

6.13.    בכל עניין הנוגע לפעילות זו תהא סמכות השיפוט הבלעדית, מוקנית לבתי

המשפט באזור תל-אביב יפו.

תנאי שימוש ומכירה

תנאי שימוש ומכירה אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט המופעל על ידי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ (להלן: "בלוסטון") תחת שם המתחם: www.ln-members.co.il  על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן יקראו ביחד ולחוד: "האתר"), ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ (להלן: "תנאי השימוש והמכירה" ו/או "תנאי שימוש ומכירה אלה"). האמור בתנאי השימוש והמכירה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה, כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש באתר ו/או לפני שתבצע כל פעולה. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים הניתנים בו, ע"י קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש ישראל ואתה מתבקש להימנע מכך.
קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויים ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר.
בטרם קבלת כל שירות אחר מקבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, הינך נדרש לקרוא ולהבין את מדיניות הפרטיות ו את מדיניות השימוש בקבצי עוגיות של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ בקשר עם השימוש באתר, אשר הינן זמינות לעיונך בקישורים הבאים: ______________________ , ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
אם תפר את תנאי השימוש , קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ תהיה רשאית למנוע ממך גישה לאתר או שימוש בו, כעת או בעתיד, ו/או לנקוט בצעדים משפטיים נגדך.

 • הגבלות על השימוש באתר ותכניו

  • כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם באתר (להלן: "החומרים"), הינם רכושה של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ (או של מעניק הרישיון שהתיר קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ להשתמש בהם), השומרת לעצמן את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר עם חומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos ), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים (למעט חומרים השייכים למעניק הרישיון קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, לגביהם יש קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ זכויות שימוש). תוכנת האתר הינה בבעלות מעניק הרישיון קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ והינה מוגנת על ידי דיני זכויות היוצרים המקומיים והבינלאומיים. דפי האתר מכילים אזהרות שמירה על זכויות יוצרים והצהרות מקדימות שונות. אין למחוק, לבטל או לשנות אזהרות או הקדמות אלה או כל מידע נוסף הניתן יחד עמן.

  • אין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר כזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר מי מהזכויות המנויות לעיל.

  •  הינך מסכים ומכיר בזאת כי הינך רשאי לבקר באתר, להציגו, לצפות באירועים דרך האתר, להשיג מידע מקדים, לרכוש כרטיסים (או מוצרים אחרים) לשימוש אישי בלבד. בכפוף לכך, הינך מסכים ומתחייב בזאת לא להשתמש באתר לשום מטרה שהיא ולא להעתיק, להעלות, לפרסם, להציג בפומבי, לשכפל, להעביר, להפיץ או לשנות את המידע/תכנים/דימויים שבאתר ו/או כל חומר או חלק מהאתר ללא קבלת אישורה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לכך בכתב, בשום מקרה ובשום אופן, חוץ מאשר לשימושך הפרטי, ולא ליצור יצירות אמנות הנגזרות מתוכן האתר או לחשוף או להפיץ את תוכנו לציבור או להשתמש בו באופן הנוגד את הוראות החוק . שים לב, בחלקים באתר בהם רשומה הרשאה ספציפית לכך, באפשרותך להוריד עותק בודד למחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד ' ) ו/או לשלוח עותק באמצעות דוא"ל של החומרים המופיעים בחלק זה, ובחלק זה בלבד. השימוש שיעשה בחומרים אלו יוגבל לשימוש פרטי, לא-מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים אלו בכלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בחומרים אלו בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה כהפרה של זכויותיה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הבעלות שלהן).

  • השימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה, לרבות השימוש ברובוט, תוכנת Cobweb או כל כלי או תהליך אוטומטי או ידני אחר, ללא קבלת הסכמתה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ בכתב, הינו אסור בהחלט. בנוסף, הינך מסכים בזאת לא להשתמש בכל כלי, תוכנה או ציוד/חומרה אחרים במטרה להתערב בפעילותה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ או למנוע את ביצועה של עסקה, תוך טעינת תשתית האתר באופן בלתי סביר. שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי מכל סוג שהוא באתר, לרבות מכירת כרטיסים בלתי מורשית, חיבור בלתי מורשה או שימוש בלתי מורשה בכלי כדוגמת רובוט, Cobweb או כלי אחר הינו אסור, ובמקרה של שימוש כזה, יתבצעו החיפושים הנדרשים ויינקטו על ידי  על ידי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ כל הצעדים המשפטיים והמנהלתיים העומדים לרשותן.

 • סימני מסחר והפרת זכויות יוצרים

  • כל סימני המסחר הכלולים באתר, לרבות קהילת המוזיקה של לייב ניישן ו/או קהילת המוזיקה של קבוצת בלוסטון, סמל המסחר (logo ) של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, הינם סימני מסחר של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ושל לייב ניישן ישראל, לפי העניין. אין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי מסחר (logos ).

  • קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ מחויבות להגן על בעלי זכויות יוצרים ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני המתקיימת במסגרת האתר יש להפנות אל shaked@blup.co.il . קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ תתייחסנה לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי.

  • משתמשים המעלים מאמרים, דימויים, סיפורים, תוכנה או תוכן המוגנים בזכויות יוצרים נדרשים לוודא כי העלאת התוכן לאתר אינה מהווה הפרה או ניצול לרעה של זכויות צדדים שלישיים (כגון הזכות לפרטיות). במקרה שמחזיק בזכויות יוצרים או נציגו או כל צד ג' יודיע ל קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ כי משתמש השתמש באתר ככלי להפרה או שימוש בלתי חוקי בזכות כלשהי, ואם תימצא הפרה בהתבסס על החלטת בית משפט או הודאה של המשתמש הרלוונטי, או אם  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ תחשודנה או תחשושנה מהפרה או שימוש בלתי חוקי מעין זה, על פי שיקול דעתן הבלעדי, זכויות המשתמש המפר לגשת ו/או להשתמש באתר יבוטלו לאלתר קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ תסיר מיידית את התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר.

 • הורדות. כל הורדה (downloading ) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות האתר תעשה על אחריותך בלבד,  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינן אחראיות על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד ' ) שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו.

 • קישורים לאתר; הפניות לצדדים שלישיים

  •  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ישראל רשאיות לספק קישורים או הפניות לצדדים שלישיים שאינם בשליטתה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ולאתרי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות /או פורטלים אחרים, קבצים או תכנים הנמצאים בבעלותם ומופעלים על ידי צדדים שלישיים אחרים. קישורים/הפניות אלה לא ייחשבו למצג או התחייבות לכך שאתרי האינטרנט או האנשים המפעילים אותם או התכנים המפורסמים בהם נתמכים על ידי  ו קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינן ולא תהיינה אחראיות לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור ו/או לקבצים והתכנים אליהם מובילים הקישורים באתר או השירותים או המוצרים אליהם ניתן לגשת דרך אותם קישורים . כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיהן ו/או דעתן של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לענייניים אלו.

  • אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב או על ידי הסכמה ספציפית של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע בדרך הבאה: (1) הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיהם  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ קשורה לאדם כלשהו ו/או ישות כלשהי, או קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; (2) כל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו משמה הטוב ומסימני המסחר של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ; (3) כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט www.ln-members.co.il  ולא לדפים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים) ; (4) אין להציג את האתר, על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame ) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול  דעתה הבלעדי.

 • שיתוף חומרים ברשתות חברתיות. בכפוף לכך שלא תפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הנך רשאי, במסגרת גלישתך באתר, באמצעות שירותי צד שלישי, לשתף חלק מהחומרים ברשתות חברתיות שונות כגון: פייסבוק, טוויטר וכיו"ב (להלן: "רשתות חברתיות"). קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ תהא רשאית להסיר ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות לפי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום החומרים ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש באותן רשתות חברתיות בנפרד מתנאי שימוש אלה, ובאחריותו של המשתמש המשתף באמצעות רשתות חברתיות.

 • כתב ויתור והיעדר אחריות

  • קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה אחראית ולא תהיה לה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או כניסה לאירוע מהאירועים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור לאתר ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות. בתוך כך, הינך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת לא לשעתק, להעתיק, להפיץ, לעבד או לבצע כל העברה של התמונות, הצילומים, הטקסטים, הדימויים הקוליים והחזותיים, קטעי הוידאו, הקבצים, בסיסי הנתונים, הקטלוגים והרשימות או כל מידע או פריט אחר אשר מצוי ו/או זמין באתר, באופן אשר מנצל לרעה דעה או זכות אישית או זכויות ונכסים אחרים השייכים ל קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או כל צד ג' ולא להתחרות ב קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, במישרין או בעקיפין.  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, עבור כל הפסד בשל טעויות, אי דיוקים, מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל באתר.

  • קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה מבטיחה ואינן מתחייבת לכך שהאתר ימשיך לפעול ללא הפסקות או שגיאות, או לכך ששימוש בתכני האתר או התחברות אל האתר יביאו לתוצאות מסוימות. זאת ועוד, קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה מבטיחה, במפורש או במרומז, למשתמשי האתר דבר, לרבות התאמה למטרה כלשהי, פעילות מתמשכת ללא הפסקות, עדכונים, פונקציונאליות, דיוק וחופש משגיאות. האתר וכל התכנים הקשורים באתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמות שהם (As Is ) וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. בכפוף לכל דין, לא תחול על  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

  • קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה מבטיחה את חוסר קיומו של וירוס או תכונות הגורמות לזיהום או פגם בקבצים המורדים על ידך מהאתר. קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה מבטיחה, במפורש או במרומז, דבר, לרבות הבטחות הנוגעות להתאמת האתר למטרה מסוימת ולערכו המסחרי של האתר. קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לא תישא באחריות על הפסדים שייגרמו כתוצאה משימוש באתר בשום מקרה ובשום אופן. טיקטמאסטר ישראל אינה מבטיחה כי תוצאות השימוש באתר או שירותיו יהיו התוצאות המצופות.

  • האחריות לדיוקו/חוקיותו של המידע, התכנים, הדימויים החזותיים והקוליים המסופקים והמפורסמים על ידי צד שלישי תחול במלואה על הצדדים השלישיים המפרסמים את הנ"ל ו/או שולחים את התכנים לאתר. קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לא מתחייבת ולא מבטיחה את בטיחותם, דיוקם וחוקיותם של התכנים המועלים ו/או הנשלחים על ידי צדדים שלישיים, לרבות המשתמשים, באתר.

  • הנך אחראי על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינך מאמין כי יגנו עלייך מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושך ו/או הסתמכותך על האתר ועל החומרים המצויים בו.

  • קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, משתמשי וחברי קהילת המוזיקה של בלוסטון ולייב ניישן, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולותיך, רשלנותך וגישתך לשימוש בשירותי האתר.  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים, שירותים, פעולות או כרטיסים אשר לא נרכשו ישירות מטיקטמאסטר ישראל, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות, מופיעים, תאגידים המארגנים אירועים מסוג כלשהו או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליו .

  • אם תימצא סתירה בין ההוראות המגבילות את אחריותה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לבין הדין החל, ההוראה הרלוונטית תיאכף בכפוף לחוק או התקנה, תוך ציות לחוקים ומזעור אחריותה של  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ בהתאם לכל דין .

 • שיפוי

  • הנך מסכים ומתחייב לשפות באופן מלא את  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, עובדיהן, מנהליהן, חברות קשורות עמן, או מי מטעמן, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

  • הינך מסכים בזאת לשפות צדדים שלישיים עבור כל הפסד שייגרם להם כתוצאה משימוש בלתי חוקי ובלתי הוגן באתר מצדך, לרבות שימוש באתר במטרה להתחבר לאתר אחר או להעלות תוכן או מידע אחר. הינך מסכים, מכיר ומתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות על כל הפסד שייגרם קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ או לצד ג', כתוצאה מאי ציותך לכל דין בזמן השימוש באתר, מבלי שתהיה לך כל טענה קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ בנושא, והינך מסכים, מכיר ומתחייב לשפות את  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ על כל הפסד שייגרם לה ועל כל תביעה או טענה שתועלה נגדה כתוצאה מכך, בהתאם לסעיף ‏11.1 לעיל.

 • מידע פרסומי / אי שידול. יש לציין כי עצם פרסומו של מסר פרסומי באתר או לחברי הקהילה והמועדון, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד טיקטמאסטר ישראל בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

 • חסימת גישה לאתר וגריעה מהקהילה ומהמועדון. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין, קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית בתפעול האתר ו/או הפרה של תנאי השימוש ו/או שימוש באתר (או בשירותים הנמצאים בו) אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי שימוש אלו קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לא תישאנה בכל אחריות ו/או חבות מול המשתמשים על הפסקת מתן השירותים לצמיתות או סגירת האתר.

 • שינויים באתר. קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, השירותים והתכנים המוצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 • שונות. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה. אם יוחלט כי הוראה מכלל הוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב במבוטלת ונפרדת מתנאי שימוש אלו, ולא תביא לפסילתם ו/או אי אכיפתם. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך ובין  קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ בנוגע לאמור בהם, כמו כן, אין לשנות תנאי שימוש אלו, בשום דרך שהיא, מלבד זו האמורה לכך בתנאי השימוש. קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ רשאית להעביר את זכויותיהן ו/או התחייבויותיהן, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתן. כל ויתור מצד קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ את ויתורה כאמור.

 • צור קשר . אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש , אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת: shaked@blup.co.il   שים לב, כי תקשורת בדוא"ל אינה מאובטחת בהכרח, ולכן אין לכלול פרטי כרטיס אשראי או מידע רגיש אחר בתכתובות הדוא"ל שלך עמנו.

 

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות המונהגת על ידי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ואתר http://www.ln-members.co.il/  על כל חלקיו לרבות אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים בקשר עם רכישת הכרטיסים של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או של חברות קשורות מטעמה (להלן: "האתר" או "בלוסטון", בהתאמה). להלן יפורט האופן שבו בלוסטון אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר ומדיניות הפרטיות החלה על כל המשתמשים באתר, באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

 

קבלת השירות מהאתר ו/או מבלוסטון, לרבות המידע הנמסר לבלוסטון וביצוע הרשמה ו/או העברת פרטים להצטרפות לקהילה ו/או השתתפות בפעילויות שיווקית, מהווה אישור כי קראתם והסכמתם להוראות מדיניות פרטיות זו. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

המידע שנאסף על ידי בלוסטון

בלוסטון אוספת ומאחסנת מידע על משתמשים באתר או מפעילות שיווקית. בחלק מהנתונים במידע זה, מתאפשר זיהוי אישי של המשתמש ואשר נאסף באופן הבא:

 • מידע הנמסר ע"י המשתמש באתר: בעת השימוש באתר ייתכן ובלוסטון תאסוף אודותיך מידע שנמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס רישום ו/או רכישת כרטיס באתר/השתתפות בפעילות שיווקית (חידונים, שאלונים וכו')). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, לגביו הנך מעניק לבלוסטון זכות שימוש בכפוף להוראות החוק ומדינות זו.

 • מידע הנאסף  באופן אוטומטי ע"י האתר: - בלוסטון אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית באתר, המדורים בהם גלשת באתר, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם באתר, תוכן שצפית בו באתר) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת באתר:

 • כתובת IP: מספר מזהה המשויך אוטומטי למחשבך באמצעות ספק האינטרנט שלך. מספר זה מזוהה ונרשם אוטומטית בקבצי השרת בכל ביקור שלך באתר, יחד עם שעת הביקור והעמודים בהם ביקרת. מידע זה נאסף ונשמר בצורת אסופות נתונים סטטיסטיים ואינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי. אנו משתמשים בכתובת הIP שלך ובכתובות הIP של כל המשתמשים שלנו לערוך סטטיסטיקות על השימוש באתר, אבחון בעיות טכניות וניהול האתר. אולם, אנו עשויים לקשר את כתובת הIP שלך למידע המאפשר זיהוי אישי שלך וזאת למטרת מניעת הונאה או כאשר קמה לנו חובה לעשות כן ע"פ דין.

 • באמצעות Cookies או טכנולוגיות איסוף דומות, כגון פיקסלים, תמונות גרפיות המכונות web beacon , תמונות GIF שקופות (clear GIFs), ובאגי אינטרנט (web bugs) (להלן יכונו ביחד: "Cookies" או "עוגיות"), הנעשה בעת ביקורך באתר. קבצי Cookies נועדים בעיקר לאיסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, וכן מידע אודות המכשיר, כולל כתובת IP שלך  וכדומה) וכדי לשמור מידע על המכשיר שלך כך שייזכר לפעם הבאה שתבקר שוב באותו הדף, וזאת לצורך תפעולם השוטף של אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות ושיפור חווית המשתמש בהם.

 • מלבד השימוש בקבצי Cookies , אנו וספקי השירות שלנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות ניטור ומעקב דומות, בכלל זה, תמונות GIF שקופות (clear GIFs), באגי אינטרנט (web bugs) אלומות אינטרנט (web beacons), או אמצעים דומים (להלן יחד: "תגיות פיקסל"), על מנת לספק לך מידע שימושי יותר וליצור עבורך חווית שימוש מותאמת אישית בביקורך הבא באתר. תגית פיקסל הינה תמונה אלקטרונית, בדרך כלל בגודל פיקסל בודד (1X 1) שאינה נראית למבקרי האתר ועשויה להיות מקושרת לעוגיות השמורות בדיסק הקשיח של המשתמש. תגיות פיקסל אינן מכילות מידע המאפשר זיהוי אישי, ומאפשרות לנו לספור את המשתמשים המבקרים בעמודים מסוימים באתר, במטרה לספק שירותים ממותגים ולסייע בקביעת יעילותן של מערכות פרסום וקידום מכירות. כאשר הן מופיעות בהודעות דוא"ל בפורמט HTML תגיות פיקסל יכולות למסור לשולח מתי והאם ההודעה נפתחה על ידי המשתמש.
   

 • אם אינך מעוניין כי יעשה שימוש בקבצי Cookies להלן קישור להפעלה או השבתה של קבצים אלו: הפעלה או השבתה של קובצי Cookie - מחשב - חשבון Google עזרה.

זכור עם זאת, כי חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש בקבצי  Cookies ואם תבחר לחסום אפשרות זו יתכן כי חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו באופן תקין (כגון שירותים הדורשים ממך להיכנס לחשבונך).

 

ככל ויש לך הערות או שאלות בנוגע לגבי מדיניות זו והשימוש בקבצי Cookie , אנא פנה אלינו בכתובת shaked@blup.co.il

השימוש במידע

השימוש במידע ייעשה למטרות המפורטות להלן:

 • התאמת חוויית השימוש שלך באתרנו לתחומי העניין שלך, כדי להראות לך תוכן שעשוי לעניין אותך וכדי להציג את התוכן לפי העדפותיך.

 • ככל ותסכים, הנך נותן הסכמתך להשתמש במידע כדי לשלוח לך, באמצעות דואר, דוא"ל, מסרונים לטלפון הנייד או כל אמצעי תקשורת אחר, מידע אינפורמטיבי אודות בלוסטון, קהילת המוסיקה של לייבניישן וחברות קשורות מטעמן, כמו גם עלון חדשות שבועי (Newsletter), הודעות מותאמות לתחומי העניין שלך, מידע בנוגע לאירועים אליהם רכשת כרטיסים או אירועים אחרים שעשויים, לדעתנו, לעניין אותך, חומרים פרסומיים מטעם שותפינו, תוכן שיווקי, תוכן קידום מכירות ו/או תוכן הקשור לשינויים בשירותים בהם השתמשת או בשירותים הקשורים אליהם. אם, בכל עת, תשנה את דעתך ותעדיף לא לקבל עוד תוכן שיווקי מאיתנו זכותך לבטל את הסכמתך בנושא זה.

 • בלוסטון שומרת לעצמה את הזכות ליצור עמך קשר במקרה של שינוי בתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של האתר, או למסור לך מידע בנושאים מנהלתיים אחרים הקשורים לאתר (למשל, יצירת קשר כדי לבצע, להשלים או לאשר עסקה).

 • למטרת ביצוע הרשמתך לאתר או לקהילה או לאישור עסקה שברצונך לבצע.

 • מילוי אוטומטי של טפסים הדורשים מידע המאפשר זיהוי אישי שלך וזאת מבלי שתצטרך למלא אותו בעצמך, על מנת לפשט את תהליך ביצוע העסקאות בינך לבין בלוסטון.

 • למטרותינו העסקיות הפנימיות, כגון מיקוד פרסום, ניתוח נתונים, ביקורות, מניעת הונאה ומטרות פנימיות אחרות .

מסירת מידע לצדדים שלישיים

בלוסטון תעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים בכפוף למטרות השימוש לעיל וכמפורט להלן:

 • שותפים (Affiliate): בכפוף לתנאי מדיניות זו ובתנאי שתמסור את פרטיך ותיתן את הסכמתך לכך במפורש באתר, תישלחנה אליך באמצעות דואר, דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד וכל אמצעי תקשורת אחר, הודעות וחומרים פרסומים, מטעם השותפים של קבוצת בלוסטון בנושא אירועים, מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אותך. אם אינך מעוניין בקבלת הודעות וחומר פרסומי כאמור, באפשרותך לבטל בכל עת את הסכמתך לכך באמצעות קישור הסרה ייעודי בגוף אותה ההודעה. שים לב! ככל שבחרת לשלוח הודעת דואר אלקטרוני נפרדת המבקשת להסירך (מבלי ללחוץ על לינק ההסרה) מחובתך לדאוג ולוודא קבלת ההודעה בבלוסטון.

 • ספקי שירות: אנו עובדים עם צדדים שלישיים אשר מספקים לנו שירותים, לרבות, ללא הגבלה, שירותי ניתוח נתונים, ביצוע הזמנות, סליקת כרטיסי אשראי ושירותים מנהלתיים אחרים. אם תבחר להשתמש בשירותינו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר מידע המאפשר את זיהויך, לצדדים שלישיים אלה, על מנת לאפשר להם לספק את שירותיהם. אנו נוקטים באמצעים סבירים כדי להבטיח כי צדדים שלישיים אלה שומרים על המידע האישי שלך באופן השקול לאופן בו הוא נשמר על ידנו, ואותם צדדים שלישיים אחראים לשמור על סודיות המידע האישי שלך בכפוף לחוקים והתקנות הרלוונטיים.

 • מקדמי מכירות של הפעילות אליה רכשת כרטיס: הנתונים האישיים שלך יימסרו למקדם המכירות של הפעילות אליה רכשת כרטיס, אולם אם אינך מעוניין בחשיפת הנתונים האישיים שלך למקדם המכירות של הפעילות אליה רכשת כרטיס, הינך נדרש ליצור עמנו קשר במס' טלפון 03-9635795 ו/או בכתובת הדוא"ל shaked@blup.co.il  לפני השלמת ההזמנה. לידיעתך, מקדמי מכירות מסוימים רשאים לסרב למכור כרטיסים ללקוחות שאין לגביהם נתונים אישיים במערכת מסיבות ביטחוניות או אחרות.

על אף האמור לעיל, קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אודותייך, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך (לרבות לצורך קבלת דיוור אינפורמטיבי וחומר פרסומי);

 • במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות אתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של בלוסטון יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי בלוסטון תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;

 • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין בלוסטון ו/או מי מטעמה;

 • בכל מקרה שלסבירות דעתה של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ככל שביכולתה על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור;

 • במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של בלוסטון או פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ו/או בקשר להעברה כלשהי של העסקים של האתר.

 • בתגובה לזימון למשפט או דרישה חקירתית דומה, צו בית משפט או בקשה לשיתוף פעולה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת; על מנת לבסס או לממש את זכויותינו המשפטיות; על מנת להגן על עצמנו מפני תביעות משפטיות; או כנדרש על פי חוק. במקרים אלה, אנו רשאים להעלות או לוותר על כל התנגדות או זכות משפטית העומדת לנו .

 • במידה שאנו מאמינים, שחשיפת המידע שלך היא פעולה ראויה בקשר למאמצים לחקור, למנוע או לנקוט פעולה אחרת הנוגעת לפעילות בלתי חוקית, חשד להונאה או עוולה אחרת; כדי להגן זכויותיהם, רכושם או ביטחונם של החברה שלנו, המשתמשים שלנו, העובדים שלנו או אחרים; כדי לציית לחוק החל עלינו או לשתף פעולה עם רשויות האכיפה; או כדי לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים או נהלי מדיניות אחרים .

הסכמה לקבלת חומר שיווקי

בכפוף להסכמתך המפורשת באתר, בלוסטון תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דואר, דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד וכל אמצעי תקשורת אחר, דיוור אינפורמטיבי מידע שיווקי ופרסומי מטעם קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או חברות קשורות ו/או שותפי העסקיים ("חומר פרסומי"), וזאת בהתאם לאמור להלן:

 • בעת הרשמתך לאתר, תתבקש לציין האם הינך מעוניין בקבלת חומר פרסומי מאיתנו לגבי הצעות מיוחדות מהאתר, קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ו/או משותפינו ומפרסמינו. אם תסכים לקבלת תוכן זה, נהיה רשאים, מעת לעת, לשלוח לך חומר פרסומי. הרינו להזכירך, כי הינך רשאי לבטל את הסכמתך לקבלת חומר פרסומי בכל עת, באמצעות לחיצה על "החשבון שלי" ומעקב אחר ההוראות ל-"ניהול התרעות הדוא"ל שלך" ו/או באמצעות פניה בכתב לשירות לקוחות קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ או באמצעות לחיצה על הקישור שבתחתית ההודעה כאמור להלן.

 • בנוסף, בכל הודעת דוא"ל מסחרית שתישלח אליך מאיתנו, תינתן לך האפשרות לסרב לקבלת הודעות דומות בעתיד על ידי פניה בכתב לשירות לקוחות של ­­­­­­­­טיקטמאסטר ישראל בכתובת: קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ shaked@blup.co.il , או באמצעות לחיצה על הקישור שבתחתית ההודעה Unsubscribe – (ביטול מנוי להודעות מסוג זה). עיבוד בקשה להפסקת שליחת הודעות פרסומיות אורך עד 3 ימי עסקים. שים לב! כי שינוי העדפות החשבון שלך או סירוב לקבלת חומר פרסומי ישפיע רק על הודעות עתידיות מאיתנו. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לוודא ששותפינו ומפרסמינו יאכפו את מלוא הוראות הדין בעניין דיוור ישיר, אך אם סיפקת את פרטיך לצד שלישי לפני ששינית את העדפותיך או עדכנת את פרטיך, ייתכן ויהיה עליך לשנות את העדפותיך אצל אותו צד שלישי ישירות .

הפרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

 • חומרי פרסום של צדדים שלישיים. מודעות הפרסומת המופיעות באתר זה נמסרות על ידי שותפינו המפרסמים. כחלק מתהליך הגשת הפרסומות שיוצגו באתר, המפרסמים שלנו רשאים לזהות או לשמור "עוגייה" ייחודית במחשבך, שתאסוף מידע שאינו מאפשר את זיהויך אודות שימושך באתר, כגון מספר צפיות במודעה, ולהשתמש במידע זה כדי להציג לך מודעות פרסום .

 • קישורים של צדדים שלישיים. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות של צדדים שלישיים, אשר אינם מנוהלים על ידי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ ואינם נמצאים בבעלותה. אנו מספקים קישורים אלה מטעמי נוחות בלבד, ואין לפרש את הכללתם באתר כקידום של אתרים אלה או שידול לשימוש בהם. עסקאות שיתבצעו דרך האתרים הנ"ל (ומידע אישי שיימסר להם) יושלמו באתרים הנ"ל ולא באתר.

 • מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים. מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי אינטרנט אחרים, יחידים ו/או חברות אשר קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה בעלת שליטה בהם, אינה מפעילה ו/או מעסיקה אותם ואינה מנהלת אותם. יודגש כי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט ו/או רשתות חברתיות אשר מכילים בתוכם קישור לאתר, ולגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעת על ידם.

ההחלטה לגשת לאתר ו/או רשת חברתית של צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם אתה נתונים האישיים שלך.

אבטחת מידע

בלוסטון מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים ותפעוליים למניעת גישה בלתי מורשית. בלוסטון נוקטת במירב האמצעים הנדרשים כדי להגן על המידע המזהה הנמצא בשליטתנו, ומערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ להתחייב כי אתר ו/או השירותים המוצעים דרך באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית או מפני גישה אליו בזמן שידורו אלינו דרך האינטרנט. לא נישא באחריות על כל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, כתוצאה מחטיפת מידע, שינוי או שימוש בלתי ראוי במידע במהלך העברות מידע אלה. אם הינך מאמין שאבטחת האתר נפרצה, אנא צור עמנו קשר בכתובת shaked@blup.co.il .

שינויים במדיניות הפרטיות

קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות, מעת לעת וללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות מדיניות זו. בהתאם לכך, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בעמוד זה על מנת להתעדכן בשינויים במדיניות זו ואופן השימוש בעוגיות באתר.  שים לב! כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר לאחר שינוי בתנאי מדיניות הפרטיות או אופן השימוש בעוגיות אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמתך המלאה והמפורשת מצדך לשינויים ו/או תנאי מדיניות העדכניים שפורסמו. אם, בכל זמן, אינכם מסכימים לכל תנאי מדיניות הפרטיות, עליכם להפסיק מיד את השימוש באתר זה.

כללי

שימוש באתר על ידי ילדים. אתר זה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל שמונה-עשרה (18) ואנו מבקשים כי ילדים מתחת לגיל 18 לא ימסרו מידע המאפשר זיהוי אישי שלהם דרך האתר. הורה או אפוטרופוס אשר גילה כי ילדו מסר לנו מידע המאפשר את זיהויו ללא הסכמתו על ידי, לדוגמא, הצהרה על היותו מבוגר מכפי גילו האמיתי, מתבקש ליצור עמנו קשר בכתובת קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ shaked@blup.co.il   מידע אישי וחשבונות משתמש שייקבעו על ידי קבוצת בלוסטון הפקות בע"מ כשייכים לילדים מתחת לגיל 18 יימחקו באופן מיידי. למידע נוסף אודות שימוש באתר על ידי קטינים, עיין בתנאי השימוש שלנו.

עדכון, מחיקה או גישה למידע שנאסף אודותיך. האתר מאפשר לך לשנות או למחוק את הפרטים המזהים שמסרת לנו דרך האתר. באפשרותך לעשות זאת על ידי לחיצה על "החשבון שלי" ומעקב אחר ההוראות לשינוי פרטי המשתמש שלך. ככל שהמידע נשמר בבסיסי הנתונים שלנו, נגיב לשינויים בכפוף לדרישות החוק תוך זמן סביר. אנא שים לב, כי גם אם המידע לא זמין באתר לאחר מחיקתו, הוא עשוי להימצא ברשומות הגיבוי והארכיון שלנו. במידה שהמידע לא שמור בבסיסי הנתונים שלנו, לא תמיד נוכל להבטיח כי השינויים או המחיקות יגיעו לבסיסי נתונים אלה תוך זמן קצר.

נהלים מקוונים ובלתי מקוונים. שים לב כי מדיניות הפרטיות חלה אך ורק על נהלי איסוף והפצת מידע דרך האינטרנט ובקשר עם האתר, ולא על פעילויות בלתי מקוונות.

יצירת קשר. אם יש לך שאלות או בקשות בכל הנוגע למדיניות זו, באפשרותך לשלוח אותן לכתובת הדוא"ל shaked@blup.co.il . שים לב, כי תקשורת בדוא"ל אינה מאובטחת בהכרח, ולכן אין לכלול פרטי כרטיס אשראי או מידע רגיש אחר בתכתובות הדוא"ל שלך עמנו.

הדין החל. על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור במדיניות זו ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

bottom of page